Ankieta dla kandydata na wolontariusza Fundacji Przytul Kota

Ankieta dla kandydata na wolontariusza Fundacji Przytul Kota
Chcesz do nas dołączyć? Bardzo się cieszymy!
Chcielibyśmy pomóc Ci odnaleźć właściwe miejsce w naszym zespole, dlatego prosimy o odpowiedź na kilka pytań.
Koordynator ds. wolontariatu skontaktuje się z Tobą w ciągu paru dni od wypełnienia przez Ciebie ankiety.
*
*
*

Jakiego rodzaju zajęcia chcesz u nas wykonywać?

*

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przytul Kota, adres korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 19, 91-212 Łódź, KRS 000058260, adres poczty elektronicznej: ido@przytulkota.pl, zwana dalej Administratorem. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wyłonienia kandydatów do działania w ramach wolontariatu w Fundacji Przytul Kota, jak też w celach archiwalnych. Dane będą ujawniane podmiotom kontrolującym, działającym na podstawie odrębnych przepisów. Gromadzone dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla wyrażenia chęci zostania wolontariuszem. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu podpisania umowy wolontariackiej oraz przez okres w jakim możliwe będzie skuteczne dochodzenie roszczeń z zawartej umowy. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w warunkach art. 18 RODO, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych osobowych wskazane we wstępie. Dane nie zostaną udostępnione poza obszar Unii Europejskiej.