Ankieta przedadopcyjna

Ankieta przedadopcyjna Fundacji Przytul Kota
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Proszę sobie wyobrazić, że po adopcji wystąpi jeden, kilka, bądź wszystkie z opisanych poniżej problemów. Proszę krótko napisać, co zrobi Pani/Pan w każdej z tych sytuacji.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przytul Kota, adres korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 19, 91-212 Łódź, KRS 000058260, adres poczty elektronicznej: ido@przytulkota.pl, zwana dalej Administratorem. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu podjęcia działań mających prowadzić do znalezienia właściwego domu dla zwierzęcia przebywającego pod opieką Fundacji, dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych (Ustawa o ochronie zwierząt Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724 z p. z.), jak też w celach archiwalnych.Dane będą ujawniane podmiotom kontrolującym, działającym na podstawie odrębnych przepisów. Gromadzone dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla wyrażenia chęci adopcji zwierzęcia.Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy adopcyjnej oraz przez okres w jakim możliwe będzie skuteczne dochodzenie roszczeń z zawartej umowy.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w warunkach art. 18 RODO, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych osobowych wskazane we wstępie. Dane nie zostaną udostępnione poza obszar Unii Europejskiej.
pl_PL
en_GB pl_PL