Formularz adopcji wirtualnej

Chcesz zaadoptować wirtualnie? Napisz do nas!
*
*
*
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przytul Kota, adres korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 19, 91-212 Łódź, KRS 000058260, adres poczty elektronicznej: fundacja@przytulkota.pl, zwana dalej Administratorem.
W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo dokonać wpłaty na wirtualną adopcję naszego podopiecznego, konieczne będzie przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych ujawnionych na wyciągu bankowym.
Państwa dane przetwarzane będą w celu złożenia osobistych podziękowań za pomoc naszym podopiecznym na podstawie artykułu 6 ust.1 lit. F RODO (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes jakim jest podtrzymywanie pozytywnych relacji z osobami wspierającymi fundację). W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub poprawy oraz prawo do usunięcia danych w warunkach przewidzianych przez RODO,
  2. przenoszenia danych do innego Administratora,
  3. ograniczenia przetwarzania w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO,
  4. do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania.
Pani / Pana dane przechowywane będą przez okres ważności konta bankowego na jaki uiszczono przelew z tytułu wirtualnej adopcji oraz przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa w tym zakresie.
Podanie przez Panią / Pana danych jest niezbędne do realizacji przelewu. Brak podania danych uniemożliwi dokonanie wpłaty na wirtualną adopcję.
Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa do przeprowadzania kontroli i inspekcji na podstawie odrębnych przepisów.
Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie. Dane nie zostaną udostępnione poza obszar Unii Europejskiej.

*